English

Thanks to our partners and sponsors for making PriFest possible.

SPONSOR GJENERAL / GENERAL SPONSOR

                 

MBËSHTETUR NGA / SUPPORTED BY

                 

SPONZORËT / SPONSORS

                 

PARTNERË TË FESTIVALIT DHE PRIFORUM / FESTIVAL AND PRIFORUM PARTNERS

                 

BASHKËPUNËTORËT / CO-PARTNERS

                 

PARTNERË MEDIAL / MEDIA PARTNERS